Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

frauvermeer
0382 2324
Lauren Bacall & Humphrey Bogart kiss in Rome, 1954
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
frauvermeer

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
frauvermeer
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
frauvermeer
5210 b848 500
Reposted fromhandlujztym handlujztym viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
frauvermeer
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
frauvermeer

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
frauvermeer
1223 12d8
Reposted fromflesz flesz viarejka rejka
5248 472c 500
Reposted fromkimik kimik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7559 d61d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
7548 3d64 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
frauvermeer
0032 80e1 500
Reposted fromzie zie viapanpancerny panpancerny

janemba:

*listens to an album for the first time and enters a new era in my life*

Reposted fromLittleJack LittleJack
9350 4e76

vaticanrust:

The Birthday Party

Reposted fromLittleJack LittleJack
frauvermeer
0689 f81a
Greece
Reposted fromnazarena nazarena viano-longer-kore no-longer-kore
frauvermeer
2326 8bed
Reposted fromArchimedes Archimedes viapanpancerny panpancerny
frauvermeer
3497 69dd
Reposted fromphilipp philipp viapanpancerny panpancerny

July 01 2017

frauvermeer
Reposted fromolalaa olalaa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl